AK Raketa
 
 

2018

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Izvešaj o bitnom dogadjaju - Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara

Izveštaj nadzornog odbora

Predlog odluka

Punomoćje

Formular za glasanje

2017

Finansijski izvešaj za 2016. godinu

Izvešaj o bitnom dogadjaju - Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini

Zapisnik sa Skupštine

Odluka o izboru revizora

Odluka o izveštajima Društva

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

2016

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj 2013

Statut

Osnivački akt

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG-PRAVNOG LICA

OBAVESTENJE AKCIONARIMA

POZIV AKCIONARIMA

PUNOMOCJE ZA AKCIONARA

BILANS STANJA I BILANS USPEHA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG PRAVNOG LICA

IZVESTAJ NADZORNOG ODBORA

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

IZVESTAJ O POSLOVANJU 2013

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

OBAVESTENJE SVIM AKCIONARIMA

PUNOMOCJE AKCIONARA